พาณิชย์ โชว์ค้าชายแดนไทย-เพื่อนบ้าน 7 เดือน โตต่อเนื่อง มูลค่า 6.18 แสนล้าน เพิ่ม 5.51%

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 7 เดือนของปี 2560 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 618,349.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.51% แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 381,681.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.25% ซึ่งถือเป็นการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการส่งออกภาพรวมที่ช่วง 7 เดือนขยายตัวถึง 8.2% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 236,667.54 ล้านบาท ลดลง 0.02% โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 145,014.21 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากรวมการค้าผ่านแดนที่ส่งออกจากไทยไปยังเวียดนาม สิงคโปร์ และจีนตอนใต้ ที่มีมูลค่ารวม 126,796.82 ล้านบาท จะทำให้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าถึง 745,146.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.29% แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 453,636.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.53% และนำเข้ามูลค่า 291,509.92 ล้านบาท ลดลง 1.33% โดยเกินดุลการค้ามูลค่า 143,906 ล้านบาท

โดยมูลค่าการค้าชายแดน เมื่อแยกเป็นรายประเทศ พบว่ามาเลเซียมีมูลค่าการค้ารวมสูงสุด 323,327.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.26% แยกเป็นการส่งออกมูลค่า 183,323.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.35% นำเข้ามูลค่า 140,004.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.53% ได้ดุลการค้ามูลค่า 43,319.09 ล้านบาท รองลงมา คือ สปป.ลาว การค้ารวมมูลค่า 117,254.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.16% เป็นการส่งออกมูลค่า 75,613.51 ล้านบาท ลดลง 5% นำเข้ามูลค่า 41,640.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.68% ได้ดุลการค้า 33,972.57 ล้านบาท

เมียนมา การค้ารวมมูลค่า 104,348.14 ล้านบาท ลดลง 7.17 เป็นการส่งออกมูลค่า 65,213.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.26% นำเข้ามูลค่า 39,134.42 ล้านบาท ลดลง 18.47% ได้ดุลการค้า 26,079.30 ล้านบาท และกัมพูชา การค้ารวมมูลค่า 73,418.93 ล้านบาท ลดลง 1.83% เป็นการส่งออกมูลค่า 57,531.09 ล้านบาท ลดลง 4.56% และนำเข้ามูลค่า 15,887.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.53% ได้ดุลการค้า 41,643.25 ล้านบาท

ส่วนการค้าผ่านแดน มีการค้ารวมกับเวียดนามสูงสุดมูลค่า 44,271.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.31% เป็นการส่งออกมูลค่า 35,187.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.95% นำเข้ามูลค่า 9,086.98 ล้านบาท ลดลง 31.09% ได้ดุลการค้า 26}097.17 ล้านบาท

รองลงมา คือ สิงคโปร์ มีการค้ารวมมูลค่า 42,088.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.18% เป็นการส่งออกมูลค่า 18,857.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.42% นำเข้ามูลค่า 23,230.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.92 1.25% ขาดดุลการค้า 4,373.02 ล้านบาท และจีนตอนใต้มีการค้ารวม 40,437.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.25% เป็นการส่งออกมูลค่า 17,912.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.74% และนำเข้ามูลค่า 22,524.57 ล้านบาท ลดลง 3.69% ขาดดุลการค้า 4,612.09 ล้านบาท

นางอภิรดีกล่าวว่า สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและผลักดันการค้าชายแดน ทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่อยู่ติดชายแดน เร่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นมากขึ้น โดยให้เร่งกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าใน CLMV เพื่อแนะนำสินค้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งรูปแบบอาจจะเป็นงานแสดงสินค้าเล็กๆ แต่เน้นความถี่ให้มากขึ้น การจัดเวทีเจรจาธุรกิจในจังหวัดที่ติดชายแดน การเชื่อมโยงตลาดประชารัฐแนวชายแดน เพื่อเพิ่มยอดการค้าขายของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการ YEN-D รุ่นที่ 4 หลังจากทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา ได้สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งไทยและ CLMV ได้แล้ว 800 ราย และมียอดการค้าระหว่างกันกว่า 2,500 ล้านบาท โดยขณะนี้มูลค่าการค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์