ร.ร.บ้านควนแก จ.สตูล ผุด ‘ควนเกบาร์เบอร์’ สอนนักเรียน ‘ตัด-สระ-ไดร์-หนีบ’ หวังส่งเสริมให้มีอาชีพ

โรงเรียนบ้านควนเก อ.ท่าแพ จ.สตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เปิดร้าน “ควนเกบาร์เบอร์” ตัด สระ ไดร์ผมฟรีให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ และนโยบาย 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนแล้ว ยังสามารถแก้ปัญหานักเรียนชาย และหญิงมีผมยาวผิดระเบียบ ไม่สะอาด และป้องกันนักเรียนเป็นเหาแพร่ระบาดในโรงเรียนอีกด้วย สร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ครู โดยเฉพาะในผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

“ควนเกบาเบอร์” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2559 ด้วยงบประมาณโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 20,000 บาท เริ่มแรกนำไปจัดซื้อปัตตาเลี่ยน เก้าอี้ตัดผม และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดผมชาย ได้เชิญนายสมาน อีดหมาด ซึ่งมีอาชีพตัดผมในท้องถิ่นเป็นวิทยากรสอนตัดผมให้แก่นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.5-6 ที่มีความสนใจ จำนวน 10 คน ใช้เวลาเรียนช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัปดาห์ละ 4 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 เดือน มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลัดเปลี่ยนมาเป็นหุ่นทดลองให้ฝึกปฏิบัติตัดผมกันอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งนักเรียนกลุ่มนี้เกิดความชำนาญในการตัดผมขึ้นเรื่อยๆ

ต่อมาเมื่อโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลเพิ่มเติม ได้ขยายกิจกรรมสอนการตัดผมให้แก่นักเรียนหญิงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่มีความสนใจ โดยสอนตัด สระ ไดร์ และหนีบ จนนักเรียนกลุ่มนี้มีความชำนาญเช่นกัน ซึ่งใน 1 เดือน จะมีนักเรียนเข้ามาใช้บริการที่ “ควนเกบาร์เบอร์” ประมาณ 40-50 คน

นายซัครียา หมาดบากา ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เล่าว่า “ควนเกบาร์เบอร์” เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป หรือช่วงคาบเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยไม่มีการเก็บเงินแต่อย่างใด เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน ครูก็พลอยมีความสุขที่นักเรียน มีทรงผมเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน ขณะเดียวกันสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดผมของผู้ปกครองด้วย

ด.ญ.รัตนาวดี โต๊ะหลัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่าว่า จากการเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้ตนได้รู้จักอุปกรณ์ในการตัดผมต่างๆ ได้รับการฝึกฝนทักษะจนสามารถตัด สระ และไดร์ผมให้น้องๆ ได้มีทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน นอกจากนี้ ยังสามารถกลับไปตัดผมให้กับพี่ๆ น้องๆ ในในครอบครัวได้ด้วย ทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่น