เปิดหลักสูตรช่างก่อสร้างให้คนกรุง หวังลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน โดยมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. นายเกรียงพล พัฒนรัฐ รองปลัดกทม. นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนจากจากสถาบันนายช่างดี บริษัท เอซีจี ซีเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกทม. (ดินแดง)

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า แรงงานช่างก่อสร้างในปัจจุบันมีน้อยลง และมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนในอนาคต แรงงานช่างก่อสร้างส่วนใหญ่จึงมาจ้างแรงงานต่างด้าว บางบริษัทใหญ่รับมาฝึกเอง เพื่อทำงานให้กับบริษัท ขณะที่เยาวชนคนรุ่นใหม่มุ่งเน้นที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรี ทำให้มีช่องว่างของแรงงานส่วนนี้ และรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาแรงงานก่อสร้างในประเทศไทยที่มีแนวโน้มจะขาดแคลน โดยมอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริม ดูแล พัฒนาศักยภาพแรงงานช่างก่อสร้างคนไทยให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ในส่วนนี้พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม จัดโครงการฯนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนต่างๆมีศักยภาพเป็นช่างก่อสร้างในชุมชน สามารถซ่อมสร้างบ้านได้ด้วยตนเอง ลดค่าใช้จ่าย หรือมีรายได้เพิ่มจากอาชีพนี้ รวมถึงเสริมศักยภาพฝีมือช่าง ยกระดับมาตรฐานฝีแรงงานช่างก่อสร้างไทย อีกด้วย

นายทวีศักดิ์ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนายช่างดี บริษัท เอซีจี ซีเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นที่ปรึกษา ซึ่งได้พิจารณาหลักสูตรร่วมกับคณะทำงานโครงการอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้างในชุมชน จำนวนหลักสูตร 6 วิชาช่าง ประกอบด้วย ช่างปูกระเบื้อง ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างเชื่อม ช่างไม้ก่อสร้าง ช่างติดตั้งผนังฝ้าเพดาน ช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์

ทั้งนี้ ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อบรมแบบ Training for trainers เป็นการอบรมทีมวิทยากรให้มีองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปถ่ายทอดสอนช่างก่อสร้างในชุมชนต่อไปได้ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(ดินแดง1) และที่ศูนย์ฝึกอบรมห้องน้ำครบวงจร (ดอนเมือง) เบื้องต้นจัดอบรม4หลักสูตร ได้แก่ 1หลักสูตรงานก่ออิฐฉาบปูน 2หลักสูตรติดตั้งกระเบื้อง 3หลักสูตรเดินท่อ และ4ติดตั้งสุขภัณฑ์ ผู้อบรมระยะแรกมีหลักสูตรละ 12 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร อุปกรณ์ช่าง และวัสดุฝึก จากสถาบันนายช่างดี บริษัท เอซีจี ซีเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ส่วนระยะที่ 2 กทม. ร่วมกับที่ปรึกษาจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนายช่างดี บริษัท เอซีจี ซีเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด จะดำเนินการสร้างสถานีฝึกวิชาชีพช่าง จำนวน 6 วิชาช่าง นำร่องเปิดสอนในโรงเรียนฝึกอาชีพกทม.ดินแดง1 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรช่างก่อสร้างในชุมชนอีกด้วย