เปิดตัว ‘เรินผ้าลีมาแล’ สงขลาหวังดันธุรกิจผ้าชายแดนใต้ 5 จังหวัด

วันที่12 ส.ค. 60 ที่เรินผ้าลีมาแล อ.เมือง จ.สงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ประธานเปิดเรินผ้าลีมาแล มี นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสหกรรม จ.สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

นายวีรกิตติ์กล่าวว่าเรินผ้าลีมาแลเป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของผ้าพื้นเมืองและผ้าบาติกในพื้นที่ จึงได้จัดตั้งคลัสเตอร์ผ้าพื้นเมืองและครัสเตอร์ผ้าบาติก เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีผ้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อเช่นผ้าเกาะยอและผ้าขาวม้าจ.สงขลาผ้าจวนตาปี จ.ปัตตานี ผ้าปะลางิง จ.ยะลา ผ้าทอ จ. นราธิวาส สวยงามและคุณค่าผ้าที่สืบทอดมาช้านาน

นายวีระกิตติ์กล่าวว่าเรินผ้าลีมาแล ซึ่งเป็นการผสมผสานคำระหว่างภาษาใต้กับมาลายู เรินผ้า แปลว่าเรือนผ้า ส่วนคำว่าลีมาแลเป็นภาษามลายูแปลว่าของดี 5 อย่าง เรือนผ้าที่รวมของดีจาก 5 จังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา แหล่งเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายและแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าบาติก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ก่อให้เกิดประโยชน์และนำมาซึ่งรายได้แก่ผู้ประกอบการในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นายวีระกิตติ์กล่าวว่าปี 59 ได้รับปีงบประมาณจากงบพัฒนา จ.ดสงขลา 3ล้านบาท ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการตลาดของสินค้าชุมชนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบรอบบริเวณเรินผ้าลีมาแล ให้เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ จ.สงขลา เปิดเพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบันมียอดจำหน่ายดีขึ้นตลอด

นายทรงพลกล่าวว่าเรินผ้าลีมาแล เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจำหน่ายผ้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ผลิตภัณฑ์ BEST OF SONGKHLA ซึ่งเป็นผลิตตภัณฑ์ที่มีการรองรับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของ จ.สงขลาให้เพียงพอกับการวางสินค้าจำหน่ายและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการ

ที่มา : มติชนออนไลน์