ร.10 พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส”และ“เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากถูกน้ำท่วมฉับพลัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยอย่างเร่งด่วน

ในเวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน“เซินกา” ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22 อำเภอ 11 ตำบล 721 หมู่บ้าน ในอำเภอโขงเจียม ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน จำนวนรวม 560 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอดอนมดแดง ที่ได้รับเดือดร้อนและความเสียหายจากการอุทกภัยใน 4 ตำบล12 หมู่บ้าน จำนวนรวม 1121 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไป

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ผู้ที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้