สทน. ชูเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ หนุน SME ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปี สทน.ได้ดำเนินการตามภารกิจที่รัฐบาลได้มอบหมายอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มากกว่า 700 เรื่อง มีการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ มากกว่า 200 เรื่อง และสามารถนำมาต่อยอดเป็นงานบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะมากกว่า 30 งานบริการ โดยมีงานวิจัยที่สำคัญ
ทั้งนี้ โครงการของ สทน.ที่กำลังดำเนินการ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐต้องมีกิจกรรมและโครงการช่วยเหลือภาคธุรกิจและเอกชน รวมถึงประชาชน ภายใต้นโยบายโครงการประชารัฐ  รวมถึงสนับสนุนให้ประเทศก้าวหน้าไปสู่ THAILAND 4.0 สทน.ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยเข้าร่วมโครงการสำคัญๆ อาทิ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ซึ่งเป็นการให้ทุนในรูปแบบการให้คูปองเงิน แก่ผู้ประกอบการระยะผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนนโยบายนี้ สทน.จึงจัดทำโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ด้วยนวัตกรรมด้านรังสี มอบคูปอง 20,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารประเภทสมุนไพรขณะนี้มีผู้มาใช้บริการแล้ว 33 ราย โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้จะมีผู้รับบริการ 44 ราย

สำหรับโครงการสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางนิวเคลียร์ที่ สทน. ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ได้แก่ 1. การสร้างเครื่องอนุภาคอิเล็กตรอน (E-beam) ที่ศูนย์ฉายรังสีคลอง 5 ปทุมธานี 2.โครงการก่อสร้างเครื่องไซโคลตรอนทางการแพทย์ 3.โครงการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและฟิวชันในประเทศไทย  นอกจากนี้ยังมีโครงการในอนาคตที่ สทน.กำลังดำเนินการจัดเตรียมรายละเอียด ได้แก่ 1.โครงการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ 2.การรับรองบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย 3.โครงการการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อายุด้วย

ทั้งนี้ ภายในงาน ยังจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สทน. โดย ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์  และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  โดยนายณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  เพื่อสนับสนุนการวิจัยและใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการประยุกต์ใช้และให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ