อย่างนี้สิสร้างสรรค์! อาจารย์เปิดงานเอง ‘ดำนาสอนน้อง’ หวังให้ความรู้พื้นฐานนิสิตม.เกษตรปี 1

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่แปลงนา ฟาร์มนิสิตเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เปิดโครงการ “สืบสานตำนานเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560” มีนายชยุตา กรณ์วีรุฒม์ ประธานโครงการ รายงานว่า คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการ “สืบสานตำนานเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560” มีคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน นิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 473 คน และชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 1,300 คน ร่วมประเพณีดำนา บนเนื้อที่ 22 ไร่ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้วิธีการดำนาอย่างถูกต้อง ตลอดจนความรู้พื้นฐานและทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนิสิต และนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน

ที่มา : มติชนออนไลน์