แชร์ด่วน! กฎหมายบัญญัติชัด-เก็บเงินคืนเจ้าของ มีสิทธิ์เรียกค่าตอบแทนได้ถึง 10%

จากกรณี กระเป๋ารถเมล์และคนขับรถเมล์ ปอ.511 เก็บกระเป๋าใสเงินของคุณหมอสูตินารีคนหนึ่งที่ลืมไว้บนรถ โดยในกระเป๋านั้นมีเงินสดเกือบ 1.2 ล้านบาท ต่อมามีกระแสในโลกออนไลน์ว่า คุณหมอท่านนี้ได้เดินทางมารับเงินคืนแล้ว และได้ให้ขนม 2 ห่อ แก่กระเป๋ารถเมล์ตอบแทนน้ำใจ

ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1324 บัญญัติว่า

ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย อาจเรียกร้องเอารางวัล จากบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นเป็นจำนวนร้อยละสิบแห่งค่าทรัพย์สิน ภายในราคาสามหมื่นบาท และถ้าราคาสูงกว่านั้นขึ้นไปให้คิดให้อีกร้อยละห้าในจำนวนที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้า ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายได้ส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ให้เสียเงินอีกร้อยละสองครึ่งแห่งค่าทรัพย์สินเป็นค่าธรรมเนียมแก่ทบวงการ นั้นๆ เพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่ง ต่างหากจากรางวัลซึ่งให้แก่ ผู้เก็บได้ แต่ค่าธรรมเนียมนี้ให้จำกัดไว้ไม่ให้เกินหนึ่งพันบาท

ถ้าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตราก่อนไซร้ ท่านว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิจะรับรางวัล

เมื่อย้อนดูมาตรา 1323 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ระบุว่า ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย ต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

บุคคลเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดดั่งต่อไปนี้

(1) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ ผู้ของหาย หรือ เจ้าของ หรือ บุคคล อื่น ผู้มีสิทธิจะรับ ทรัพย์สิน นั้น หรือ

(2) แจ้งแก่ผู้ของหายหรือ เจ้าของ หรือ บุคคล อื่น ผู้มีสิทธิจะรับ ทรัพย์สิน นั้น โดยมิชักช้า หรือ

(3) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น ภายใน สามวันและแจ้งพฤติการณ์ตามที่ทราบอันเป็นเครื่องช่วยในการสืบหาตัวบุคคลผู้มีสิทธิจะรับ ทรัพย์สินนั้น

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์