นักศึกษาจบใหม่ต้องรู้!!! 10 อาชีพที่ให้เงินเดือนมากที่สุด

“จ๊อบไทย” เผยสถิติช่วงเงินเดือนโดยเฉลี่ย ป.ตรี เริ่มต้นที่ 11,000 – 25,000 บาท ส่วนสายอาชีวะเริ่มต้นที่ 11,000-15,000 บาท ชี้กลุ่มงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คว้าแชมป์ค่าจ้างสูงสุดอยู่ที่ 16,000 – 25,000 บาท

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับหนึ่งของประเทศ เผยข้อมูล “โอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559” ทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 138,000 คน ที่มาใช้งานบน JobThai.com พบว่าสาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ให้ความสนใจสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามมาด้วย 2 สาขาอาชีพที่มีจำนวนเท่ากันคือ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.2

ส่วนระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ งานช่างเทคนิค ร้อยละ 23.3 ตามมาด้วยงานธุรการ/จัดซื้อ และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ เท่ากันที่ร้อยละ 15.8

นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นถึงอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรีคือ งานทรัพยากรบุคคล มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่1:44

ส่วนระดับอาชีวศึกษาคือ งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา มีอัตราการแข่งขันอยู่ที่ 1:17 พร้อมชี้งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา ของนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี คว้าแชมป์ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000- 25,000 บาท

โดยปัจจุบันตำแหน่งงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่บนเว็บไซต์จ๊อบไทยมีจำนวนทั้งหมดกว่า 16,000 อัตรา

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เปิดเผยว่า ในปีนี้คาดว่าจะมีจำนวนนักศึกษาจบใหม่ทั่วประเทศกว่า 468,000 คน (ที่มา: กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน) ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรงงานที่มีจำนวนมาก เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงาน อันดับ 1 ของประเทศ ที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 1.2 ล้านคน ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม เป็นจำนวนรวมกว่า 138,000 คน ซึ่งแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 117,000 คน และระดับอาชีวศึกษา 18,000 คน โดยพบว่ามีสถิติหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
· งานธุรการ/จัดซื้อ คิดเป็นร้อยละ 15.3
· งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ และ งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 9.2
· งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 8.2
· งานทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 7.3

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

· งานขาย คิดเป็นร้อยละ 25.7
· งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 9.9
· งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 8
· งานวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.2
· งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 6.5

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรี 5 อันดับแรก ได้แก่

· งานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ต่อ 44 คน
· งานสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 25 คน
· งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 24 คน
· งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 15 คน
· งานอาจารย์/วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 13 คน


สาขาอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษาสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
· งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 23.3
· งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.8
· งานบัญชี/การเงิน คิดเป็นร้อยละ 10.9
· งานโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน คิดเป็นร้อยละ 7.1

สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
· งานขาย คิดเป็นร้อยละ 29.7
· งานช่างเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 16.8
· งานอาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 12.9
· งานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 7.5
· งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 6.6

สาขาอาชีพที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษา 5 อันดับแรก ได้แก่

· งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ต่อ 17 คน
· งานบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา ต่อ 11 คน
· งานธุรการ/จัดซื้อ และ งานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ต่อ 10 คน
· งานคอมพิวเตอร์/ไอที จำนวน 1 อัตรา ต่อ 7 คน

ทั้งนี้ สาขาอาชีพยอดนิยมของนักศึกษาจบใหม่ที่ทางบริษัทเสนอเงินเดือนให้ พบว่านักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000 – 25,000 บาท โดยงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คว้าแชมป์ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000 – 25,000 บาท รองลงมาคือ งานวิศวกรรม 15,000 – 25,000 บาท ส่วนผลิต/ควบคุมคุณภาพ บริการลูกค้า และการตลาด มีจำนวนเท่ากันอยู่ที่ 15,000 – 20,000 บาท ส่วนสายอาชีวศึกษาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000 -15,000 บาท อาทิ งานช่างเทคนิค งานธุรการ/จัดซื้อ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สถิติต่างๆ ตามข้อมูลข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ในเชิงภาพรวมที่จะช่วยสะท้อนถึงสถานการณ์การหางานของนักศึกษาจบใหม่ ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงาน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ก็สามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปพิจารณาเพื่อให้เข้าใจเด็กรุ่นใหม่และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนางสาวแสงเดือน กล่าวเสริม

นอกจากนี้ จ๊อบไทยดอทคอม ยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 480 คน ในหัวข้อปัญหาที่พบเจอจากการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ พบว่ามี 5 ข้อ ที่หลายองค์มีความเห็นตรงกัน ดังนี้ 1) เปลี่ยนงานบ่อย 2) ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงานและคำวิจารณ์ 3) การปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงาน 4) มีความมั่นใจในตัวเองเกินไป 5) การทำตามกฎระเบียบ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมุมมองปัญหาที่หลายองค์ส่วนใหญ่มีต่อคนรุ่นใหม่ ฉะนั้น นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน นอกจากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการหางานแล้ว ควรให้ความสำคัญกับทั้ง 5 ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นและพร้อมที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุง

ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากยิ่งขึ้น และสำหรับน้องที่กำลังหางานอยู่ สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม เนื่องจากในปัจจุบันเรามีตำแหน่งงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษามากกว่า 16,000 อัตรา นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย