รัฐบาลเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 27-28 ก.ค.นี้

วันนี้ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดพิธีถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

​นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรทั้งในกรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ซึ่งกรมราชเลขานุการในพระองค์ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังนี้

​๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๑๘.๐๐ น. ในกรุงเทพมหานคร

ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเถรานุเถระ จำนวน ๒๔๑ รูป และนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมทั้งพระราชทานพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
เป็นพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล เบาะรองนั่งสำหรับประชาชนนั่งสวดมนต์ และบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในเบื้องต้นรัฐบาลจัดพิมพ์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ และภาคเอกชนจัดพิมพ์สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับในจังหวัดทุกจังหวัด และวัดไทยทั่วโลก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอกอัครราชทูต กงสุลไทย และเจ้าอาวาส พิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์พระสงฆ์ตามความเหมาะสม
โดยกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการถ่ายทอดสดพิธีทั้งทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์เพื่อประชาชนรับฟังรับชมเสมือนอยู่ในพิธี ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมพิธี แต่งกายไว้ทุกข์สีดำ ยกเว้นประธานในพิธีและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

​๒. พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น. ในกรุงเทพมหานคร
จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๖๕๑ รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน สำหรับในต่างจังหวัดและวัดไทยทั่วโลก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต กงสุลไทย และเจ้าอาวาสพิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์พระสงฆ์ตามความเหมาะสม การแต่งกาย สุภาพบุรุษ เสื้อสีขาวนวลติดโบสีดำ กางเกงสีดำ สุภาพสตรี ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพสีขาวนวลติดโบสีดำ

๓. การจัดพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ในกรุงเทพมหานคร จัดพิธี ณ ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสำหรับจังหวัดและศาสนิกชนทุกศาสนา จัดพิธี ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ หรือตามความเหมาะสม
​รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมพลังทำความดี และประกอบพิธีทางศาสนาตามศาสนสถานของแต่ละศาสนา หรือตามความเหมาะสม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน