การเงินธนาคารเชิดชู 33 องค์กร มอบรางวัลเกียรติยศตลาดเงินตลาดทุนไทย MONEY & BANKING AWARDS 2017

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2017 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เผย ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ ครองธนาคารแห่งปี 2560 ธนาคารออมสิน คว้าธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2560 แชมป์บริษัทแห่งปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ – บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ขณะที่ บล.เมย์แบงก์ กิมเอง (ประเทศไทย) นั่ง บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 พร้อมด้วย 9 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 และ 18 สถาบันการเงิน ครองรางวัล บูธสวยงาม ในงาน Money Expo 2017

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จัดงานมอบ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2017 ขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ 10 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

สำหรับรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2017 ประกอบด้วย 5 ประเภทรวม 33 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลนักการเงินแห่งปี 2559 Financier of the Year 2016 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
2. รางวัลธนาคารแห่งปี 2560 Bank of the Year 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2560 Best Retail Bank of the Year 2017 เป็นรางวัลที่วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพลทำการสำรวจผู้เข้าชมงาน และสมัครใช้บริการทางการเงิน ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงิน และตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงาน ทั้ง 6 ครั้งตลอดปี ได้แก่ ธนาคารออมสิน
4. รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 Best Public Company of the Year 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี
o บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
o บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 Best Securities Company of the Year 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6. รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 Best Mutual Fund of the Year 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับ

กองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ดังนี้
o กองทุนรวมตราสารหนี้
กลุ่มที่ 1 กองทุนสะสมทรัพย์ ตราสารหนี้ (Money Market)
ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซท พลัส ตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสแซท พลัส จำกัด
กลุ่มที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ทั่วไป (Fixed Income General)
ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด
o กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มที่ 3 กองทุนตราสารทุน หุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large)
ได้แก่ กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
กลุ่มที่ 4 กองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General)
ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
o กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กลุ่มที่ 5 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารหนี้ (RMF Fixed Income)
ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
กลุ่มที่ 6 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารทุน (RMF Equity)
ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
o กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กลุ่มที่ 7 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF )
ได้แก่ กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
o กองทุนรวมต่างประเทศ (FIF)
กลุ่มที่ 8 กองทุนตราสารทุนโลก (Global Equity)
ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
กลุ่มที่ 9 กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation)
ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรี คอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
7. รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 Money Expo 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo แต่ละปี ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปี การออกแบบและประโยชน์ใช้สอย ดังนี้
o ประเภทพื้นที่ขนาด 850-1,000 ตร.ม.
รางวัลยอดเยี่ยม
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารออมสิน
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รางวัลดีเด่น
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

o ประเภทพื้นที่ขนาด 300-500 ตร.ม.
รางวัลยอดเยี่ยม
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
รางวัลดีเด่น
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
o ประเภทพื้นที่ขนาด 200-250 ตร.ม.
รางวัลยอดเยี่ยม
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รางวัลดีเด่น
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) : ETDA
o ประเภทพื้นที่ขนาด 100-120 ตร.ม.
รางวัลยอดเยี่ยม
 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลดีเด่น
 ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

นายสันติกล่าวว่า รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2017 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความสำเร็จของธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม นอกจากจะเป็นการให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมบุคลากร องค์กรภาครัฐและเอกชน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและสร้างรากฐานความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจการเงินของประเทศได้อย่างมั่นคง