ศก.ดีดันยอดจดทะเบียนตั้งธุรกิจ พ.ค.เพิ่ม34% สูงสุดในรอบ4ปี คาดทั้งปียอดจดทะลุเป้าหมาย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียด มีจำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 5,832 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,049 ราย คิดเป็น 22% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 4,783 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 1,466 ราย คิดเป็น 34% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 4,366 ราย

โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 31,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9,579 ล้านบาท คิดเป็น 44% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 21,832 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 12,638 ล้านบาท คิดเป็น 67% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 18,773 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน  531 ราย รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 346 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 211ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 149 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ จำนวน 130 ราย ตามลำดับ

ส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกในเดือนพฤษภาคม มีจำนวน 1,074 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 196 ราย คิดเป็น 22% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 878 ราย และเพิ่มขึ้นจำนวน 103 ราย คิดเป็น 11% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 971 ราย

นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.60) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 29,417 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 3,541 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.59) ซึ่งมีจำนวน 25,876 ราย

“กรมฯ มั่นใจว่าทั้งปียอดจดทะเบียนตั้งถึงเป้าหมาย 66,000 ราย จากเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนจากภาคการส่งออกสินค้า และบริการการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีจากช่วงก่อนหน้านี้ การบริโภคภาคเอกชนและมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญจากการเดินหน้ากองทุนพัฒนา SME 20,000 ล้านบาทและการให้สินเชื่อเอสเอ็มอีอีก 15,000 ล้านบาท การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และผลจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน EEC ส่งผลดีกับธุรกิจกลุ่มก่อสร้าง”

แต่อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา การปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน และปัญหาความขัดแย้ง ด้านการเมืองระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น จำนวน 1,389,729 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.90 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศจำนวน 666,292 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.15 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 483,568 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,169 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 181,555 ราย