ส่งออกสินค้าเกษตร4เดือนแรก ได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น 12%

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุส่งออกสินค้าเกษตรช่วง 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ทำให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าในอาเซียนมากที่สุด ยางพารา ข้าว เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ 2 อันดับแรก

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกในปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่าไทยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตร คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับสินค้าทั้งหมด โดยเป็นการส่งออกไปยังคู่ค้าต่าง ๆ ได้แก่ อาเซียนร้อยละ 26 ญี่ปุ่นร้อยละ 13 จีนร้อยละ 12 สหรัฐอเมริการ้อยละ 11 และสหภาพยุโรปร้อยละ 8 สำหรับปี 2560 สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยกับตลาดต่างประเทศ ในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) พบว่ามีมูลค่าการค้า 594,633 ล้านบาท โดยไทยส่งออก 433,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจาก 399,983 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2559 ไทยนำเข้า 160,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจาก 157,705 ล้านบาทของช่วงเดียวกันในปี 2559 ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81

นอกจากนี้ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี 2560 ได้แก่ ยางพารา 82,043 ล้านบาท ข้าว 53,499 ล้านบาท มันสำปะหลัง 32,746 ล้านบาท เนื้อไก่ 29,281 ล้านบาท อาหารทะเลสด/แช่เย็น/แช่แข็ง 17,187 ล้านบาท ลำไยแห้ง 8,749 ล้านบาท ทุเรียนสด 3,437 ล้านบาท ลำไยสด 1,535 ล้านบาท มะม่วงสด 657 ล้านบาท และมังคุดสด 515 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากไทยผลิตสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และมีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้สินค้าเป็นที่เชื่อมั่น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าตั้งแต่ฟาร์มของเกษตรกร รวมถึงเข้มงวดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์