ก.แรงงานรับสมัครสรรหา ‘พนักงานราชการ’ หลายอัตรา

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง ได้แก่ นิติกร 3 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 อัตรา ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ช่างทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 9 อัตรา ช่างซ่อมรถยนต์ 3 อัตรา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 อัตรา ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ช่างกลโรงงาน 2 อัตรา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงานอีก 4 อัตรา รวม 41 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรรคการเมือง ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และต้องไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร รับสมัครระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติอื่นๆ ที่ www.dsd.go.th

“ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ https://dsd.job.thai.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ” สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 จะได้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต่อไป ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการของ กพร. จะมีระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ” นายธีรพล กล่าวและว่า ผู้สนใจสามารถสมัครสมัครผ่านเว็บไซต์ https://dsd.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2247 0305 หรือ 0 2 245 4035