โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขรก.ในพระองค์ “พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ ” ราชเลขานุการฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ มีใจความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 13 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบข้าราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายบริหารนโยบาย
และปฏิบัติการ ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 11 เทียบเท่า
เลขาธิการพระราชวัง ตำแหน่งหมายเลข 1 และเป็นประธานข้าราชบริพารในพระองค์

2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ตำแหน่งเลขาธิการพระราชวัง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ
พระราชวัง ระดับ 11 ตำแหน่งหมายเลข 2

3. นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ตำแหน่งราชเลขาธิการ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชเลขานุการ
ในพระองค์ ระดับ 11 เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตำแหน่งหมายเลข 3

4. พันโท สมชาย กาญจนมณี ตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ดำรงตำแหน่ง
รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ ระดับ 11 อันดับ 1 ตำแหน่งหมายเลข 4

5. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ดำรงตำแหน่ง
รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ระดับ 11 อันดับ 2ตำแหน่งหมายเลข 5

6. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ตำแหน่งรองราชเลขาธิการ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี
กรมราชเลขานุการในพระองค์ ระดับ 11ตำแหน่งหมายเลข 6

7. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ระดับ 11
ตำแหน่งหมายเลข7

8. พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ ตำแหน่งรองราชเลขาธิการ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี
กรมราชเลขานุการในพระองค์ ระดับ 10 ตำแหน่งหมายเลข 8

9. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ตำแหน่งรองราชเลขาธิการ ดำรงตำแหน่งประจำสำนักพระราชวัง
พิเศษ สำนักพระราชวัง ระดับ 10 ตำแหน่งหมายเลข 9

10 คุณจันทนี ธนรักษ์ ตำแหน่งกรมวังผู้ใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 10 ตำแหน่งหมายเลข 10

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2560

ประกาศ ณ วันที่ 4มิถุนายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กฤษณ์ กาญจนกุญชร
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
คุณจันทนี ธนรักษ์