ก.แรงงานฝึกคนพิการ สร้างช่างมืออาชีพ ทดแทนขาดแรงงาน ลดเหลื่อมล้ำสังคม

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจที่ 1 การฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการร่วมกับผู้รับการฝึกทั่วไปตามหลักสูตรของ กพร. ภารกิจที่ 2 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านคนพิการทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGO ภารกิจที่ 3 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและนานาชาติ เป็นกิจกรรมที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพและเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการ โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการให้เป็นที่ต้องการตลาด ลดการขาดแคลนแรงงานปัญหาในบางสาขาอาชีพ ซึ่งจะสอดคล้อง 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน “มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ” ของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน กลุ่มอาชีพที่ กพร.ดำเนินการฝึกอบรม เช่น กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มสาขาอาชีพธุรกิจและบริการ

นายธีรพลกล่าวต่อไปว่า ล่าสุดหน่วยงานในสังกัด กพร. สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ได้ร่วมกับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ฝึกอาชีพคนพิการในหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ในลักษณะการถ่ายทอดวิทยาการ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของคนพิการ จะเป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2558

“ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2560 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงานและจรรยาบรรณช่างเครื่องปรับอากาศ เครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้ง งานล้างและชนิดของเครื่องปรับอากาศ สารทำความเย็นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ การเตรียมงานติดตั้ง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น การวิเคราะห์อาการผิดปกติ การบำรุงรักษาและการล้างเครื่องปรับอากาศ การทดสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขานี้ เพื่อเป็นการันตีถึงฝีมือ สร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบกิจการ และได้ค่าจ้างตามมาตราฝีมือแรงงาน ระดับ 1 400 บาท ระดับ 2 500 บาท ระดับ 3 600 บาท เชื่อว่าเมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลงคนพิการเหล่านี้จะกลายเป็นแรงงานฝีมือเป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการ บริษัทต่างๆ อย่างแน่นอน” อธิบดี กพร.กล่าว