จัดหนัก! ‘อภัยภูเบศร’ อบรมสปาภาคประชาชน ’ฟรี’

ภญ.ดร.สุภากรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสปาและการนวดไทยที่สร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดปราจีนบุรีให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสปา เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการบนแนวความรู้ทฤษฏีการแพทย์แผนไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานและผลิตผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรไทย

ดร.สุภาภรณ์กล่าวว่า ดังนั้น ในการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคเข้าใจและเห็นความสำคัญของการนำทฤษฎีการแพทย์แผนไทยมาใช้ดูแลตนเองเบื้องต้น ศูนย์ฝึกอบรมอภัยภูเบศรเดย์สปา จึงจัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้บริโภคที่สนใจการให้บริการสปาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สมุนไพรไทยและความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการของอภัยภูเบศรเดย์สปา ให้กับผู้บริโภคที่สนใจการให้บริการสปาไทย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การค้นหาเจ้าเรือนตนเอง การปฏิบัติตัวด้านอาหาร ยา ออกกำลังกายและใช้ชีวิตเพื่อปรับเข้าสู่สมดุลของตนเอง การฝึกปฏิบัติปรุงอาหารสุขภาพและดูแลความงามตามเจ้าเรือน การฝึกอบรมครั้งนี้เน้นให้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้มีสุขภาพดีที่ยังยืน

การอบรมข้างต้นจะจัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อของลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่อภัยภูเบศรเดย์สปา ตั้งแต่วันนี้ – 28 กันยายน เบอร์โทร 0-3721-1088 ต่อ 3123, 0-3721-7127