ก.ยุติธรรมจ่อโละลูกจ้างชั่วคราวกว่า 2 พันคน ไม่มีเงินจ้าง ผู้บริหารเร่งหาทางออก

รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ระบุว่า สิ้นปีงบประมาณ 2560 ยธ.จะเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ จำนวนกว่า 2,000 อัตรา เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ซึ่งงบประมาณที่ใช้ก่อนหน้านี้มาจากดอกเบี้ยของกรมบังคับคดี เป็นเงินวางทรัพย์ หรือเงินที่ได้จากการขายทรัพย์และรอคืนคู่ความ มีระยะเวลาพอสมควร แต่เมื่อมีนโยบายการเร่งระบายทรัพย์การคืนเงินคู่ความโดยเร็ว ทำให้ระยะการคงเงินดังกล่าวมีจำนวนสั้น จึงไม่เกิดดอกเบี้ยในส่วนนี้ ทำให้ไม่มีเงินดอกเบี้ยมาบริการจัดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ อีกทั้งนโยบายของรัฐเข้าสู่ระบบ e payment การซื้อขายของรัฐเป็นระบบจ่ายตรงเข้าระบบ จึงไม่มีเงินนอกงบประมาณมาบริการเหมือนที่ผ่านมา

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเงินงบประมาณที่ใช้ในการจ้างกลุ่มคนเหล่านี้จำนวนกว่า 530 ล้านบาท โดยปีงบประมาณปี 2561 กระทรวงยุติธรรมถูกตัดงบจำนวนดังกล่าวที่มีการขอไปยังสำนักงบประมาณ ทำให้ต้องเลิกจ้างกลุ่มคนเหล่านี้ในสิ้นปีงบประมาณ 2560 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมกำลังหารือกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางในเรื่องดังกล่าวเพื่อชะลอการจัดเก็บรายได้ในการซื้อขายทรัพย์ของกรมบังคับคดีด้วย

สำหรับอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 8 หน่วยงาน ของกระทรวงยุติธรรม อาทิ ในส่วนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม