ประชาชนเตรียมเฮ! อินเทอร์เน็ตเข้าทุกหมู่บ้าน กลางปี 61

วันที่ 16 พ.ค.2560 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน 15,000 ล้านบาท กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นผู้ดูแล โดยได้ดำเนินการขยายโครงข่ายเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานแล้ว 99 หมู่บ้าน โดยมีแผนการในเดือน พ.ค.60 ส่งมอบ 3,099 หมู่บ้าน เดือน มิ.ย. 60 ส่งมอบ 2,800 หมู่บ้าน เดือน ก.ย. 60 ส่งมอบ 8,200 หมู่บ้าน เดือน ธ.ค. 60 ส่งมอบ 10,601 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 24,700 หมู่บ้านภายในสิ้นปี 60 โดยลักษณะโครงข่ายจะเดินสายไฟเบอร์ออพติค 1 จุด เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อ และติดตั้งฟรี wi-fi หมู่บ้าน 1 จุด ทั้งนี้ อีก 19,232 หมู่บ้าน มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินโครงข่ายแล้วเสร็จกลางปี 61 ไม่เกินสิ้นปี 61 ทั้งนี้ ให้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณวงเงินคงเหลือจากการดำเนินการขยายโครงข่าย ฯ ภายในประเทศ 1,638 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมในการสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล หรืองบบำรุงรักษา

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559 โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน 15,000 ล้านบาท ประกอบด้วย การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในประเทศ วงเงิน 13,000 ล้านบาท และการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) วงเงิน 2,000 ล้านบาท ภายในวันสุดท้ายของเดือน ก.ย.61

ที่มา : ประชาชาติออนไลน์