สสว.เตรียมปั้นผู้ประกอบการ 300 รายสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด

สสว.จับมือ สจล. รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ตั้งเป้าเข้าโครงการไม่น้อยกว่า 300 ราย เล็ง 3 กลุ่ม Start Up, Rising Star และ Turn Around เข้าร่วม หวังสร้างต้นแบบ SMEs ที่มีศักยภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด และต่อยอดไปยังภูมิภาคได้

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ ผู้บริหารโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนธุรกิจต้นแบบ ให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาคได้ รวมถึงเพื่อสร้างระบบการบูรณาการการส่งเสริม SMEs ทุกระดับให้ร่วมกัน ทุกกระทรวง ทุกภาคส่วน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย โดยในการดำเนินโครงการปี 2560 นี้ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโยลีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาเป็นผู้บริหารโครงการฯ

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโตจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งผู้ประกอบการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start Up) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) โดยนำเข้ามาสู่กระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมจัดนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

“สสว. ได้รับนโยบายจากรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจ ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาค่อนข้างประสบผลสำเร็จ ผู้ประกอบการที่เข้าในโครงการมีความรู้ ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ประกอบการด้วย ขณะเดียวกัน SMEs ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และจะเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดด้วย จึงขอเชิญชวน SMEs เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ปี 2560 โดย” ดร.ณัฐพล กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านการขาย ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการเงิน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตามที่กิจการนั้นๆต้องการจะพัฒนา และความรู้จากการอบรม โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกวิชาที่จะเข้าอบรมได้ตามความสมัครใจ เพื่อให้ตรงตามความต้องการผู้ประกอบการที่จะพัฒนากิจการในด้านต่างๆ และผู้ประกอบการจะได้รับแผนธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และปฏิบัติได้ทันทีด้วย

สำหรับโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ได้มีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศที่อยู่ในกลุ่มภาคการผลิต และบริการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start UP) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในตลาด (Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟืนตัว (Turn Around) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smeconnections.com หรือ<http://www.smeconnections.xn--com%20-n7t1cta3h/> Line id @smeconnections