กรมทางหลวงจุก มี.ค. โจรชุม ขโมยอุปกรณ์งานทาง มูลค่า 1.5 ล้าน

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รวบรวมรายงานข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง ของกรมทางหลวงทั่วประเทศ (76 แขวงทางหลวง) ประจำเดือนมี.ค. 2560 สำหรับทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม รวมเป็นมูลค่า 1,598,243 ได้แก่ สายไฟฟ้า จำนวน 8 แห่ง มูลค่า 1,303,803 บาท อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง มูลค่า 155,000 บาท หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง มูลค่า 130,000 บาท ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง มูลค่า 7,500 บาท และอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง มูลค่า 1,940 บาท รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 1,598,243 บาท ซึ่งเมื่อเทียบสถิติกับเดือนมี.ค. 2559 พบว่า อุปกรณ์งานทางถูกโจรกรรมลดลง 37% โดยเฉพาะรั้วลูกกรง ไม้ศาลาทางหลวง ราวสะพานลอย เป้าสะท้อนแสง อุปกรณ์สัญญาณไฟ และอุปกรณ์ป้ายจราจร ตามลำดับ

นอกจากนี้ หากจำแนกตามแขวงทางหลวงที่ถูกโจรกรรม พบว่า แขวงทางหลวงสมุทรปราการได้ถูกโจรกรรมมากที่สุด (1,000,000 บาท) รองลงมาคือ แขวงทางหลวงสระบุรี (228,380 บาท) แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) (198,950 บาท) และแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 (130,000 บาท)

ทั้งนี้ กรมทางหลวงมีมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมและมาตรการเพิ่มเครือข่ายประชาสังคมในการร่วมดูแลรักษาอุปกรณ์งานทาง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีความสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือและขอบคุณผู้ใช้ทางและประชาชนผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงที่ได้ช่วยกันดูแลสอดส่องทรัพย์สินของทางราชการในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินงานทางอีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและนำไปพัฒนาทางหลวงได้ต่อไป

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์