สสว. สร้างความเข้มแข็งธุรกิจชุมชน ตั้งเป้า 5 จังหวัดชายแดนใต้

สสว. จัด โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่จัดอบรมให้ผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มฟาร์มเห็ดที่ราชบุรีและกาญจนบุรี โดยปี 2560 ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนและองค์ความรู้ให้แก่ศิษย์พระดาบส และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

คุณวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการที่ สสว. ได้ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ในปี 2560 นี้ สสว. และมูลนิธิพระดาบส  ได้มุ่งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนและองค์ความรู้ให้แก่ ศิษย์พระดาบส และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น โดยดำเนินงานในโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามแนวพระราชดำริ และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้ที่
ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนศิษย์พระดาบส ซึ่งมีความรู้ในเชิงช่าง อาทิ          ช่างประกอบเครื่องเรือนโครงไม้จริง และในเชิงวิชาชีพ อย่าง การปลูกผัก การเหาะเห็ด การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
หากได้รับการฝึกอบรมและต่อยอดองค์ความรู้ ทั้งทักษะพื้นฐานทางอาชีพ และพื้นฐานการประกอบธุรกิจ ความสามารถด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป

สำหรับการดำเนินงานในปี 2560 ได้มุ่งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนและองค์ความรู้ให้แก่ศิษย์พระดาบส และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น โดยดำเนินงานในโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามแนวพระราชดำริ และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งการดำเนินงานจะมีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในภาพรวมและเฉพาะประเภทธุรกิจ เเช่น ความรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงิน การเขียนแผนธุรกิจ ฯลฯ จัดการฝึกอบรม พร้อมทั้งศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรม โดยกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่า
250 คน และต้องมีผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพเป็นผู้ประกอบการใหม่ และขึ้นทะเบียนสมาชิก สสว. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

โดยได้กำหนดหลักสูตรการอบรม ปี 2560 ดังนี้

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ มี
3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ  (เปิดอบรม 3 รุ่น) หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ   (เปิดอบรม 3 รุ่น) และหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ (เปิดอบรม 2 รุ่น)

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
มี 3 หลักสูตร คือ  หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการการปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics)
(เปิดอบรม 1 รุ่น) หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (เปิดอบรม 1 รุ่น) และหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(เปิดอบรม 1 รุ่น)