กกร.ประกาศราคาแนะนำก๊าซหุงต้ม ขายเกินโทษปรับและจำคุก

นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงนาม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2560 เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) มีสาระสำคัญระบุว่า ให้ผู้จำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มบรรจุถังขนาด 15 กิโลกรัม ในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จำหน่ายปลีกในราคาไม่เกินถังละ 343 บาท ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการขนส่งถึงสถานที่ของผู้ซื้อ ซึ่งมีระยะทางขนส่งในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร แต่ไม่รวมค่าบริการขนส่งขึ้นบนอาคารสูง ขณะเดียวกันต้องแสดงราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มบรรจุถัง และค่าบริการขนส่งถึงสถานที่ของผู้ซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่าย หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

หากผู้จำหน่ายปลีกจำหน่ายสูงกว่าราคาที่แสดงไว้ อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตร 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่าย หรือได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควร สำนักงาน กกร. จะใช้มาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลอย่างเข้มงวดต่อไป ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเป็นผลจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ปรับลดราคาจำหน่ายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) หน้าคลังก๊าซและราคาจำหน่ายปลีก ตามต้นทุนที่ลดลง ทำให้ราคาจำหน่ายปลีกลดลงจากเดิมกิโลกรัมละ 20.96 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20.49 บาท

 

ที่มา มติชนออนไลน์