มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิด “วิศวกรรมยานยนต์” ปั้นวิศวกร รับนวัตกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งที่มีการเติบโตต่อเนื่องทั้งการผลิตและการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตนำไปสู่การลงทุนผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ไฟฟ้า การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์โลก รวมทั้งการผลักดันให้มีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อ เพื่อยกระดับมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์จะส่งผลถึงความต้องการบุคลากรด้านยานยนต์ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในระดับสูง โดยเฉพาะ “วิศวกรยานยนต์” เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาค

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต จึงมอบหมายให้ “คณะวิศวกรรมศาสตร์” เปิด “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)” เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีทักษะความสามารถในการออกแบบและผลิตยานยนต์ รองรับนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต โดยจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ของอาเซียนในอนาคต เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทั้งนอกห้องเรียนและภายในห้องฝึกปฏิบัติการยานยนต์ที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยครบครัน โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ และ ดร.ชาติศิริ โสภณพานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ กว่า 100 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน หอพักนักศึกษาและห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมยานยนต์ ทั้งยังสนับสนุนเงินทุนอีกกว่า 40 ล้านบาท ร่วมกับเงินลงทุนของคณะฯ อีกร่วม 40 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและใช้งานจริงในอุตสาหกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษา นอกจากนี้บริษัทสยามกลการยังสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนฝึกงานในต่างประเทศในประเทศที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และพร้อมรับเข้าทำงานกับสยามกลการหลังสำเร็จการศึกษา

รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรที่แตกต่างจากที่อื่นๆ โดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบยานยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ไฮบริดจ์และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่กำลังเติบโตและมีแนวโน้มความต้องการสูง โดยการเรียนการสอนจะเน้นทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและใช้จริงในอุตสาหกรรม เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบ และส่วนประกอบของรถยนต์ ใช้เครื่องพริ้นเตอร์ 3 มิติในการขึ้นรูปงานออกแบบ มีโรบอตอาร์ม สำหรับการหยิบจับหรือประกอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบรถยนต์ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า หรือนิสสันใช้ในการออกแบบและผลิตรถยนต์ในปัจจุบัน และสอนโดยคณาจารย์ที่จบด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือด้านยานยนต์โดยตรง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ เช่น โตโยต้า นิสสัน อีซูซุ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมโดยตรง ก่อนจะออกไปฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมในชั้นปีที่ 3

“ข้อได้เปรียบของเราก็คือ ทำเลซึ่งตั้งอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้เข้าไปเรียนรู้และฝึกงานกับบริษัทที่เป็นผู้นำด้านยานยนต์ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตยานยนต์ครบวงจร ส่วนนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในต่างประเทศ เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นส่งนักศึกษาไปฝึกงานพร้อมให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโทและทำงานในประเทศญี่ปุ่นหลังเรียนจบได้เลย นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาจากสยามกลการให้สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กรณีที่มีผลงานดีจะได้รับคัดเลือกไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น จบแล้วกลับมาทำงานกับบริษัทสยามกลการที่ประเทศไทย ถือเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรยานยนต์ที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม”  รศ.ดร.ประภัสสร์ กล่าว

ขณะนี้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) กำลังเปิดรับรุ่นที่ 5 ทั้งรับตรงและแอดมิชชั่น โดยในส่วนของการรับตรง มี 2 วิธี ได้แก่ 1.การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2.การสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และยื่นคะแนนมาตรฐานในหมวดวิชาภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือยื่นคะแนนมาตรฐานอื่นๆ เช่น PAT 1, PAT 2, SAT, GED, IGCSE และสำหรับผู้ที่ต้องการขอทุนการศึกษาสามารถสอบชิงทุนการศึกษาได้ ซึ่งปีนี้มีทุนการศึกษาให้ประมาณ 3-5 ทุน นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาจากบริษัทสยามกลการสำหรับนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป นอกจากทุนการศึกษาแล้วยังมีทุนฝึกงานต่างประเทศด้วย จึงถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนที่สนใจจะเป็นวิศวกรยานยนต์หรือนักออกแบบยานยนต์มืออาชีพ มาเรียนหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากจะเป็นวิศวกรออกแบบยานยนต์ที่ตลาดกำลังต้องการแล้ว ยังสามารถทำงานในไลน์อื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น การผลิต การซ่อมบำรุง โลจิสติกส์ งานวิจัยและพัฒนา งานขาย ฉะนั้นเรียนจบมีงานทำแน่นอน” คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวย้ำ