มข.ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สากล แก้ปัญหายากจนชาวอีสาน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.)เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาเป็นความร่วมมือของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.กับจ.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือโอท็อป ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม รวมทั้งสิ้นกว่า 686 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้มข.ก่อตั้งภายใต้นโยบายคือการเป็นที่พึ่งของชาวอีสาน โดยนำองค์ความรู้ด้านวิชาการบริการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอีสาน แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence Academy เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ และยุทธศาสตร์ที่ 4 Creative Economy and Society เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์

นายชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ OTOPที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่นได้แต่ บางส่วนยังมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ ยังไม่สวยงามโดดเด่น ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งผู้ประกอบการยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จึงเห็นความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ

 

ที่มา มติชนออนไลน์