เตือนรับมือ!!อีก10ปีขาดแคลนคนดูแลผู้สูงวัย

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเสวนาหัวข้อ”นวัตกรรมตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย “ โอกาสฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปี 2560 ว่า จากข้อมูลองค์การสหประชาชาติ ไทยจะมีโครงสร้างประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และจำนวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นสัดส่วน 19.5% ของประชากรทั้งหมดในปี 2573 จากปัจจุบันต่ำกว่า10% จึงเป็นประเด็นสำคัญระดับชาติและระดับโลก ในการเตรียมพร้อม ไม่อย่างนั้นอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต และมีความเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตของคนสูงอายุสูงมากขึ้น และเตรียมผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุ

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการเสวนาว่า เมื่อ 20 ปีก่อน ผู้สูงอายุต่อรายจะมีคนหนุ่มสาวช่วยดูแล 10 คน ขณะนี้ลดลงต่อเนื่อง และในอีก 10 ปีจะเหลือคนหนุ่มสาวที่จะดูแลผู้สูงวัยเพียง 1-2 คนเท่านั้น อีกทั้ง ประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมของการเข้ามาท่องเที่ยวหรือพักอาศัยของคนสูงวัยหลังเกษียณ ดังนั้น การประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคนสูงวัย กลายเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้ แต่ไทยยังตื่นตัวค่อนข้างน้อย รัฐและเอกชน ควรเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย