คึกวันแรก! แห่ขึ้นทะเบียนฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพโคราช รอบ 2 รับ 3.6 พันราย

วันที่ 26 เมษายน บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 งบประมาณ 900 ล้านบาท เกษตรกร 3,600 ราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พบเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมาก จากทั้ง 32 อำเภอ พากันเดินทางมายืนต่อแถวเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนสมัครอย่างคึกคัก โดยมี นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะบริการรวบรวมใบสมัคร นำส่งต่อให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัดคัดกรอง และคัดเลือกองค์กรเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ก่อนเสนอคณะกรรมการโครงการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ในการกู้ยืมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อเพศเมีย 18,000 ตัว สร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน เพิ่มผลผลิตโคเนื้อ และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ตามนโยบาย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์

 

นายพศวีร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การรับสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีเป้าหมายรับสมัครเกษตรกรจำนวน 580 ราย สามารถกู้ยืมกองทุนไปซื้อโคเนื้อเพศเมียแม่พันธุ์มาเลี้ยง รายละไม่เกิน 5 ตัว ราคาตัวละไม่เกิน 4 หมื่นบาท ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรือน และแปลงหญ้า รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท รวม 250,000 บาท โดยปลอดดอกเบี้ย ให้นำไปพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ ปรังปรุงโรงเรือนให้มีคุณภาพ มีแปลงหญ้าอาหารสัตว์เป็นไปตามหลักวิชาการ ไม่เลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยตามทุ่ง เหมือนอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากคุณภาพการเลี้ยงดู สถานที่โรงเรือน อาหาร เป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จ

ขณะนี้ปศุสัตว์ จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น ท่อนพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ น้ำเชื้อพันธุ์ดี และในทุกด้านกระตุ้นให้มีจำนวนเกษตรกรเลี้ยงโค เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี และให้มีผลผลิตโคเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี จากการสำรวจข้อมูลล่าสุด ในพื้นที่ มีการเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 204,631 ตัว คิดเป็น 5.02% มากที่สุดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรทุกรายที่ประสงค์กู้ยืมตามโครงการ มีความมุ่งมั่น แสวงหาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ตลอดจนรวมกลุ่ม จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน สร้างกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง และขอให้วินัยการใช้เงิน ก้าวสู่เป็นเกษตรกรไทย 4.0 ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง