ประกาศใช้กฎกระทรวงขอใบอนุญาต”รปภ.” ต้องจบการศึกษาภาคบังคับ ห้ามติดสุราเรื้อรัง- ยาเสพติด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตพ.ศ. 2560 ที่ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 37 วรรคสาม และมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรี ออกกฎกระทรวงไว้ มีเนื้อหาสำคัญอาทิ ข้อ 1. ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตรซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวน 3 รูป, สำเนาวุฒิการศึกษาซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง, ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อ ที่คณะกรรมการกำหนดเมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอ รับใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน ข้อ5 ผู้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตที่ประสงค์จะขอ ต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในปัจจุบันพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2542 ได้กำหนดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีหรือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่านฉบับเต็มคลิกที่นี่