รมว.เกษตรฯ ชี้ปี 2560 ไม่มีพื้นที่ประกาศภัยเเล้ง

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงไม่มากนัก มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 59 จำนวน 1 จังหวัด 3 อำเภอ 13 ตำบล 85 หมู่บ้าน คือ จ.สระแก้ว ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง และ อ.ตาพระยา มีพื้นที่นาข้าวเสียหายสิ้นเชิง 100,476.50 ไร่ เกษตรกร 6,106 ราย วงเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ 111.83 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 19 เม.ย. 60 ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ ให้เกษตรกรแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประกาศยกเลิก จ.สระแก้ว เป็นเขตให้ความช่วยเหลือฯ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ประกาศภัยแล้ง ณ วันเดียวกัน (19 เม.ย. 60) ระหว่าง ปี 2555 – 2560 พบว่าปีนี้มีน้อยกว่าปีก่อน ๆ มาก อาทิ ปี 2555 ประกาศ 42 จังหวัด 334 อำเภอ 2,442 ตำบล 25,434 หมู่บ้าน ปี 2556 ประกาศ 47 จังหวัด 494 อำเภอ 3,383 ตำบล 33,611 หมู่บ้าน ปี 2557 ประกาศ 42 จังหวัด 288 อำเภอ 1,765 ตำบล 16,960 หมู่บ้าน ปี 2558 ประกาศ 34 จังหวัด 211 อำเภอ 1,136 ตำบล 10,288 หมู่บ้าน ปี 2559 ประกาศ 27 จังหวัด 136 อำเภอ 614 ตำบล 4,911 หมู่บ้าน และ ปี 2560 ไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ประกาศภัยแล้งมีน้อยกว่าปีก่อน ๆ ประกอบด้วย 1) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558 – 2569 ซึ่งรัฐบาลได้เร่งทำเป็น 4 เท่าของรัฐบาลที่ผ่านมา สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ได้ 2,069.30 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ได้ 1.59 ล้านไร่ ตลอดจนเพิ่มประปาหมู่บ้านได้ 5,911 หมู่บ้าน เหลืออีก 1,579 หมู่บ้าน จะแล้วเสร็จในปี 2560 2) การบริหารจัดการน้ำที่บูรณาการ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในช่วงฤดูน้ำหลากระบายน้ำส่วนหนึ่งลงทะเล และเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง เช่น พื้นที่บางระกำ ผันน้ำเก็บในแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง บึงตะเคร็ง บึงระมาณ และ บึงขี้แร้ง พื้นที่ปากพนัง เก็บน้ำไว้ในลำคลอง จ.นครศรีธรรมราช ไม่ระบายลงทะเลทั้งหมด ส่วนในช่วงฤดูแล้ง วางแผนจัดสรรน้ำตามปริมาณน้ำที่มี และควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผน

3) ปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 60 โดยเน้นที่การเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนที่น้ำน้อย สร้างความชุ่มชื้นพื้นที่การเกษตร บรรเทาหมอกควัน และสลายลูกเห็บ 4) กระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอ ครม. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 เพื่อดำเนินมาตรการป้องกัน/บรรเทาภัยแล้ง ปี 2559/60 จำนวน 6 มาตรการ 29 โครงการ 5) ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน ทำให้มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และปลูกพืชอื่น ๆ ที่ใช้น้ำน้อย เช่น กล้วย เป็นต้น รวมทั้งการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากกว่า 6,000 แห่ง และ 6) การบริหารจัดการของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินการมาตรการป้องกัน/ยับยั้งภัยแล้งอย่างได้ผล