บสย.โชว์ผลดำเนินงานยอดค้ำประกันพุ่ง 1.1 หมื่นล้าน –ช่วยแจ้งเกิดเอสเอ็มอี 1.6 หมื่นราย

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานการค้ำประกันสินเชื่อในไตรมาส 1/2560 (1 มกราคม–31มีนาคม2560)อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อกว่า 11,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนรายการ(LG) ที่บสย.อนุมัติรวม 19,271 รายการ แบ่งเป็นรายการ จากพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย จำนวน 15,193รายการ พอร์ตค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีทวีทุน (PGS6) จำนวน 2,287 รายการและที่พอร์ตค้ำประกันสินเชื่ออื่นๆ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่เข้าถึงบริการค้ำประกันสินเชื่อบสย.กว่า 16,000 ราย

ทั้งนี้ผลดำเนินงานในไตรมาสแรกประสบความสำเร็จด้วยดีซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ อีกทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนงบประมาณการค้ำประกันสินเชื่อหลายโครงการ อาทิ โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย โครงการค้ำประกันสินเชื่อทวีทุน (PGS6) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ สตาร์ทอัพ/อินโนเวชั่น โครงการความร่วมมือระหว่าง บสย. กับธนาคารของรัฐ รวมถึงความร่วมมือระหว่าง บสย. กับ 19 สถาบันการเงินพันธมิตร ที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพร้อมปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยไตรมาสแรกของปี บสย. สามารถอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย รวมกว่า 14,000 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ราย

สำหรับแผนการดำเนินงานในไตรมาส2 มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก รวดเร็ว และตอบโจทย์ แผนงานรัฐบาลและกระทรวงการคลังเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ โครงการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี ทรานส์ฟอร์เมชั่น โลน(Transformation Loan) ความร่วมมือระหว่าง บสย.และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) วงเงิน 15,000 ล้านบาท โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม สตาร์ทอัพ/อินโนเวชั่น โครงการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ร่วมกับ ธพว. ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการเงิน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดการขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดและย่านการค้าต่างๆ โดย บสย. ร่วมกับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการออมเงิน การทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ฯลฯ ณ ตลาดที่ผู้กู้ค้าขาย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม รวมถึงกิจกรรมที่ บสย.ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี ในภูมิภาคต่างๆ ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

ทั้งนี้ บสย. อยู่ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อใหม่ โดยยังได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินพันธมิตร การจัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัล เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงาน อาทิ การออกใบอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ (LG) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างบสย.และธนาคารที่ร่วมโครงการ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ 4.0