“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์ ภาษาบาลีและสันสกฤต

เมื่อวันที่ 13 เมษายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในการพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต  และทรงร่วมงานพิธีทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่พระอาจารย์ของชมรมบาลี-สันสกฤตผู้เคยถวายความรู้แก่ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมฯ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน  การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คณะอาจารย์ บุคลากรทูลเกล้าฯ ถวายน้ำสงกรานต์อีกด้วย