ประกาศแล้ววิ่งฟรี !!สงกรานต์ มอเตอร์เวย์ กทม.-พัทยา วงแหวนรอบนอก บางปะอิน –บางพลี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแผ่ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตามกฎกระทรวงกําหนด ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๙ สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ของวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม