ประกาศ!! ห้ามรถบรรทุกคนเล่นน้ำสงกรานต์ เข้าตัวเมืองอยุธยา 13-15 เม.ย.นี้

วันนี้ (๗ เมษายน)ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรอยุธยา ว่าด้วยการห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำ หรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ํา หรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์ เดินรถ หรือจอดรถ (ชั่วคราว) ในถนนบางสาย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดระบุว่า

ด้วยระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๖๐ จะมีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศจํานวนมากเดินทางมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนท่องเที่ยวและเยี่ยมชมตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา และอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ในถนนสายหลักบางสายจะมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ นํารถยนต์ ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ํา หรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ํา หรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เดินรถ หรือจอดรถ เป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ทําให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๓๙ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้บังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ํา หรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ำ หรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เดินรถ หรือจอดรถ (ชั่วคราว) ในถนนบางสาย พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ในวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.

ข้อ ๓ ห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ํา หรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ำ หรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์ เดินรถ หรือจอดรถ ในถนนบางสาย ดังนี้

๓.๑ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ (โรจนะ) ตั้งแต่ทางแยกตลาดแกรนด์ ถึงทางแยก ตัดกับถนนศรีสรรเพ็ชญ์ (แยกศาลากลางหลังเก่า)

๓.๒ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ (อยุธยา–อ่างทอง) ตั้งแต่จุดกลับรถหลวงพ่อเจ้าน้อย ถึงทางแยกตัดกับถนนอู่ทอง (แยกประตูชัย)

๓.๓ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ (อยุธยา–เสนา) ตั้งแต่ทางแยกวัดท่าการ้อง ถึงทางแยกตัดกับถนนอู่ทอง (เชิงสะพานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร)

๓.๔ ถนนคลองสระบัว ตั้งแต่ทางแยกวัดหน้าพระเมรุราชิการาม ถึงทางแยกตัดกับ ถนนอู่ทอง (สะพานวัดหน้าพระเมรุราชิการาม)

๓.๕ ถนนหัวรอ–เพนียด ตั้งแต่ทางแยกโรงฆ่าสัตว์ ถึงทางแยกตัดกับถนนอู่ทอง (แยกวัดราชประดิษฐาน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พลตํารวจตรี สุทธิ พวงพิกุล ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่มา มติชนออนไลน์