“ก.เกษตรฯ”จัดงานเกษตรปลอดภัย-สร้างความตระหนักการบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพ

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานมหกรรม “เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2560 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯจัดงานดังกล่าวเพื่อประกาศปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งโชว์ศักยภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือสินค้าซึ่งได้มาตรฐานจีเอพี กับเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกร ซึ่งสินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในงานได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่า เป็นสินค้าเกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานจีเอพี และมาตรฐานอินทรีย์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายและสินค้าเกษตรนวัตกรรม อาทิ น้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางจากข้าว ใยไหม อาหารเสริม ซึ่งมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคมาจัดแสดงและจำหน่ายถึง 130 บูธ พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร เช่น การใช้ QR trace เพื่อตรวจสอบย้อนกลับไปถึงผู้ผลิตได้อย่างทันทีโดยใช้อุปกรณ์ไอที ที่ทันสมัย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาของสินค้า

“กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามนโยบายในการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ส่วนด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มีเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี 247,000 ราย ครอบคลุม พืช สัตว์ และประมง ส่วนเกษตรอินทรีย์ มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เกือบ 10,000 ราย นอกจากนี้ ยังมีโรงงานหรือสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น จีเอ็มพี/ เอชเอซีซีพี ไม่ต่ำกว่า 2,200 แห่ง ซึ่งยังมีอีกจำนวนมากที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรองอื่น ๆ ด้วย”น.ส.ชุติมา กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์