คุณครูจากแดนเหนือ ผู้เปรียบตัวเองเป็นเม็ดทรายเล็กๆ ที่ก่อร่างสร้างตึกสูงให้สมบูรณ์

ครูโสภาพรรณ ชื่นทองคำ คุณครูแห่งโรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสอนและผลักดันนักเรียนมานานกว่า 17 ปี… ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ ทดลองลงมือทำจริง นอกจากเรียนท่องจำจากหนังสือ ครูจึงเปรียบอาชีพนี้เป็นเพียงเม็ดทรายเล็กๆ เม็ดเดียว ที่เม็ดทรายแต่ละเม็ดนั้นสามารถสร้างตึกที่ยิ่งใหญ่สูงตระการฟ้า เหมือนกับครูที่มีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จของเด็กๆ อนาคตของชาติ   

โรงเรียนบ้านสันกำแพงเคยเป็นสมรภูมิทางความคิดระหว่างครูกับครู โรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยนายเพชร วงศ์แปง ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มโครงการท่ามกลางแรงกดดันจากเพื่อนครูที่ไม่ยอมรับ จนเกิดห้องเรียนทดลองโครงการนำร่องในปี 2543 ที่มีครูโสภาพรรณ ชื่นทองคำ(ครูแหม่ม) เจ้าของรางวัล “Innovative Teachers Leadership Awards 2004” จาก Bill Gates เป็นครูประจำชั้น พร้อมๆ กับได้รับโอกาสเข้าอบรม Project Based Learning

จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนของครูโสภาพรรณ?

เมื่อปี 2543 ครูมีโอกาสได้เข้าอบรม Project Based Learning กับมูลนิธิไทยคมและนำหลักการสำคัญมาปรับใช้ในห้องเรียนทดลองคือ หลักการที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม, ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้ครูมีไอเดียมาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการ ความสามารถที่ดีขึ้น ครูต้องขอขอบคุณมูลนิธิไทยคมมาที่นี้ด้วย

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น?

เริ่มจากการแปลงสภาพห้องเรียนที่เต็มไปด้วยโต๊ะเก้าอี้จำนวนมากให้โล่งขึ้น แล้วจัดโต๊ะญี่ปุ่นให้เด็กๆ นั่งรอบโต๊ะกันเป็นกลุ่ม เพื่อจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

มีคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เสริมเข้ามาอยู่หลังห้องเรียน เด็กๆ จะได้เรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน เช่น โครงงาน Little Asean Hats ซึ่งเป็นการทากิ๊ปติดผมจากฝาน้ำดื่มและเศษวัสดุ (ช่วยลดปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะโลกร้อน) การทำเทียนหอม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เด็กๆ สนใจเลือกเองอาศัยวัตถุดิบและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลและออกแบบ หลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้เรียนรู้การตลาด โดยนำสินค้าไปขายจริงๆ ในงานถนนคนเดิน อ.สันกำแพง เป็นการทดลองถูกผิดโดยไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตายตัว และครูค้นพบว่าเด็กๆ โรงเรียนบ้านสันกำแพง มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ความภาคภูมิใจ?

ครูภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนที่มีพัฒนาการและความสามารถที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยใจที่รักการเรียนรู้ของตัวเขาเองบวกกับการสอนของครูที่ใช้หัวใจสอนพวกเขาในทุกๆ วัน เห็นได้จากรางวัลมากมายที่นักเรียนได้รับ เช่น รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ (วิชาคณิตศาสตร์), รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ฯลฯ

 

ที่มา