พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่กระทบราคาสินค้าแน่! คน.เตือนโก่งราคาเจอคุก 7 ปี

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ซึ่งในทางปฎิบัติจะต้องมีการออกประกาศ กฎกระทรวง คำสั่งหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักดังกล่าวต่อไป

โดย พ.ร.บ.ใหม่ฉบับนี้ มีสาระสำคัญที่อาจมีผลต่อราคาสินค้า ดังนี้ 1.สินค้าที่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกสินค้า เช่น เครื่องดื่ม น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ เป็นต้น ต่อไปจะต้องปรับเปลี่ยนฐานในการจัดเก็บจากเดิมที่คำนวณจากราคา ณ โรงงาน เป็นคำนวณจากราคาขายปลีกแนะนำแทน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.อัตราภาษีที่จัดเก็บจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราเพดานภาษี เช่น สินค้าประเภทเครื่องดื่ม จะมีการปรับเพิ่มอัตราเพดานภาษีจากเดิม ร้อยละ 20-25 เป็นอัตราเพดานใหม่ร้อยละ 30 ทั้งนี้ การประกาศอัตราเพดานภาษีใหม่ให้สูงขึ้นตาม ข้อ 2 โดยปกติน่าจะทำให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้น แต่ข้อเท็จจริงจากการประสานกรมสรรพสามิตได้รับแจ้งว่า อัตราภาษีที่เก็บจริงจะกำหนดให้ต่ำกว่าอัตราเพดานสูงสุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาสินค้า

3.สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม (เฉพาะประเภทที่เคยต้องเสียภาษีสรรพสามิต เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้) ภายใต้ พ.ร.บ.ใหม่ หากผลิตภัณฑ์ใดมีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิม โดยจะมีการจัดเก็บภาษีตามปริมาณน้ำตาล ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาอัตราภาษีที่จะจัดเก็บ

“พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ปัจจุบันสินค้าทุกชนิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ยังมีราคาจำหน่ายคงเดิม หากพบว่ามีการปรับราคาจำหน่ายสินค้าสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุอันควร ขอให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กรมจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบตามข้อร้องเรียน และหากพบว่ามีการจำหน่ายสูงเกินสมควรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นางนันทวัลย์กล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์