“ชุติมา”ลั่นกลอง!!! เปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ สร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทย

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิดงาน “ตลาดเกษตรอินทรีย์” หรือ Organic Market ณ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ย่านพหลโยธิน ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน และต้องการให้ อ.ต.ก.เป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงได้มอบหมายให้ อ.ต.ก.จัดพื้นที่สำหรับเกษตรกร เพื่อจำหน่ายสินค้าโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ขณะเดียวกันผู้บริโภคจะมีสถานที่ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีตรารับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับรองต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการจัดจำหน่ายทั้งแบบปลีกและแบบส่งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพัฒนาให้เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ถาวรต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดให้สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2560 เป็นสัปดาห์แห่งการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร เน้นการดำเนินงานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทั้งนี้ เกษตรอินทรีย์ไทยในปี 2559 ขยายตัวต่อเนื่อง และปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ประมาณ 3 แสนไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวและพืชผัก และตั้งเป้าหมายว่าในปี 2560 นี้จะขยายพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์อีกอย่างน้อย 15% และจะมีโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการในการดำเนินการเรื่องนาข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่ด้วย ซึ่งมีความต้องการจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

 

ที่มา มติชนออนไลน์