เปิดกฎหมายสรรพสามิตใหม่ ภาษีบุหรี่ 5 บาทต่อมวน ภาษีอาบอบนวดอีกรอบละ 1,000!

กฎหมายสรรพสามิตใหม่ เปิดทางรัฐเก็บภาษีอื้อ บุหรี่เต็มเพดาน 5 บาทต่อมวน-น้ำมัน 20 บาทต่อลิตร-อาบอบนวดพันบาทต่อรอบ

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเษกษาประกาศ ออกประกาศพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยหลังกฎหมายประกาศจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมฯ และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้กรมต้องออกกฎหมายลูก 80 ฉบับ รวมถึงอัตราการจัดเก็บภาษีจริง เนื่องจากกฎหมายเป็นกำหนดเพดานจัดเก็บ ซึ่งมีอัตราสูง เพราะบังคับใช้ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า

“อัตราการจัดเก็บแท้จริงคงต้องมาดูในรายละเอียดอีกครั้งว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ แต่ต้องอยู่ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดว่าการกำหนดอัตราภาษีใน พ.ร.บ. สรรพสามิตฉบับใหม่จะต้องไม่สร้างภาระภาษีเพิ่มขึ้นให้กับประชาชน” นายสมชาย กล่าว

สำหรับเพดานอัตราภาษีสรรพาสามิตฉบับใหม่ มีสาระสำคัญ เช่น เพิ่มเติมบทนิยามที่สำคัญ เช่น คำว่า “ราคาขายปลีกแนะนำ” “ผลิต” “สุรา” “ยาสูบ” และ”ไพ่” , ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีจาก จัดเก็บในอัตราตามมูลค่าหรือตามปริมาณ แล้วแต่อัตราใด จะคิดเป็นเงินสูงกว่า เป็น จัดเก็บทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณ แต่เมื่อรวมทั้งสองส่วนแล้วจะต้องไม่เกินกว่าที่เคยจัดเก็บด้วยวิธีเดิม คือการจัดเก็บตามมูลค่า หรือปริมาณ โดยส่วนใดสูงกว่าก็เลือกจากส่วนนั้น

ในส่วนของ อัตราภาษียาสูบ เพดานจัดเก็บอยู่ที่หน่วยละ 5 บาทต่อปริมาณหนึ่งมวน สุราแช่ ชนิดเบียร์ หน่วยละ 3,000 บาทต่อปริมาณหนึ่งลิตร ส่วนสถานอาบน้ำ หน่วยละ 1,000 บาทต่อรอบ ไนต์คลับ 3,000 บาทต่อตารางเมตร เครื่องดื่มเติมน้ำตาล น้ำอัดลม 20 บาท ต่อลิตร น้ำมันเบนซิน ดีเซล 20 บาทต่อลิตร เป็นต้น

อ่าน พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์