พ่อเมืองแม่กลอง ลุยจัดระเบียบโรงแรม-โฮมสเตย์กว่า 400 แห่งให้ถูกกม.

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าเนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามกำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในหลายด้าน โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจโรงแรม ที่พักโฮมเสตย์ รีสอร์ทซึ่งขณะนี้ไม่น้อยกว่า 400 แห่งแต่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแค่ 30 แห่ง อีกทั้งล่าสุดได้มีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามทำให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวในอำเภอเมืองที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องจะไม่สามารถประกอบกิจการได้และอาจมีความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังทำให้ขาดรายได้จากกลุ่มผู้ศึกษาดูงานของราชการ เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องก็ไม่สามารถออกใบเสร็จเบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนั้นจังหวัดจึงเชิญผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักโฮมเสตย์ รีสอร์ทเข้าเพื่อทำความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนถูกต้อง

 

นายคันฉัตรกล่าวว่า จังหวัดเข้าใจว่าแต่เดิมบ้านเรือนของผู้ประกอบการได้ขออนุญาตเป็นที่พักอาศัย เมื่อมีผู้คนสนใจมาท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้พัฒนาเป็นโรงแรม ที่พัก โฮมเสตย์ รีสอร์ท และมีรายได้เพียงแค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ส่วนวันจันทร์ – ศุกร์ไม่มีรายได้ เมื่อต้องจดทะเบียนจึงอาจเห็นว่ามีขั้นตอนมากมายและไม่คุ้มทุน แต่ตอนนี้เมื่อกฎหมายผังเมืองเกิดขึ้นแล้วต้องมีผลกระทบแน่นอนจึงขอให้ผู้ประกอบการทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง เพราะจะสร้างฐานลูกค้าเพิ่มในวันจันทร์ – วันศุกร์คือผู้ดูงานจากส่วนราชการได้

 

“สำหรับอำเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งประกาศใช้ผังเมืองแล้ว ตอนนี้กรมโยธาธิการได้ผ่อนผันให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งจังหวัดกำหนดให้จดทะเบียนได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ หากไม่มาจดทะเบียนตามเวลาดังกล่าวจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ผู้ประกอบการนำแบบแปลนก่อสร้างอาคารที่รับรองโดยวิศวกรโยธาชั้นสามัญมายื่นขอขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปแก้ไขผังเมืองต่อไป ส่วนอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีแม้จะยังไม่ประกาศใช้ผังเมืองก็ต้องขออนุญาตจดทะเบียนให้ถูกต้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคต” นายคันฉัตร กล่าว