พณ.ลุยอบรมค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ ปั้นทำธุรกิจยุค4.0

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็นกลไกสำคัญของการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าเกษตรในท้องถิ่น รวมถึงเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย โดยปี 2560 กรมฯเดินหน้าพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแบบเข้มข้นทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีมาตรฐานคุณภาพ ให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และมีเป้าหมายส่งเสริมและผลักดันให้เกิดร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบรายใหม่ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยกรมฯได้เปิดตัวโครงการอบรม 4 ครั้ง 4 ภูมิภาค ภายในเดือนมีนาคมนี้ ได้เชิญชวนร้านค้าส่งค้าปลีกแต่ละจังหวัดเข้าสู่กระบวนพัฒนาแบบเข้มข้น พร้อมเจาะลึก ด้านการพัฒนาและวางระบบการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รองรับการปรับตัวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เริ่มที่จ.พิษณุโลก ต่อด้วย จ.นครราชสีมา จ.สงขลา และกรุงเทพฯ

ปัจจุบันกรมฯได้ส่งเสริมร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบทั่วประเทศ 114 แห่ง ในจำนวนนี้มีร้านค้าปลีกโชห่วยเครือข่ายมากกว่า 20,000 ร้าน