เริ่มแล้ว! “Easy E-Receipt” ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท ซื้ออะไรได้บ้าง? เช็กได้ที่นี่

เริ่มแล้ว!
เริ่มแล้ว! "Easy E-Receipt" ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท ซื้ออะไรได้บ้าง? เช็กได้ที่นี่

เริ่มแล้ว! “Easy E-Receipt” ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท ซื้ออะไรได้บ้าง? เช็กได้ที่นี่

วันที่ 1 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมาตรการ Easy E-Receipt ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เมื่อซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศ มาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

ให้สิทธิเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดยได้เริ่มมาตรการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

สำหรับมาตรการดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีให้ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี และการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขรับสิทธิ Easy E-Receipt

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

สิทธิประโยชน์

หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในปี 2567 (ยื่นแบบต้นปี 68) ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

การลงทะเบียน

ไม่ต้องลงทะเบียน โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรนั้น ตามมาตรการมีการกำหนดสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่

  • ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
  • ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  • ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

สามารถใช้จ่ายกับอะไรได้บ้าง

ซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร สามารถนำมาหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้ ยกเว้นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ดังต่อไปนี้

  • ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
  • ค่าซื้อยาสูบ
  • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
  • ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต, ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนด (วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ
  • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ระยะเวลาในการใช้จ่าย

วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการนิติบุคคล (ไม่จำกัดรายได้) สามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบริการ e-Tax Invoice & e-Receipt โดยศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://etax.rd.go.th

และสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี สามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการ e-Tax Invoice by Email โดยศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th/27659.html