ทางหลวงชนบทจัดรถบรรทุกน้ำช่วยประชาชน พร้อมรับมือภัยแล้ง

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้ในหลายจังหวัดอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทจึงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ให้มีน้ำใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมเพียงพอ

โดยมีแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อน ได้แก่ การประสานข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือกับจังหวัด การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงาน เพื่อแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนตามที่ได้รับแจ้ง โดยจังหวัดเป็นผู้จัดหาแหล่งน้ำ ซึ่งในเบื้องต้นกรมได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในสายทางหลวงชนบท พจ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1069-บ้านป่าเรไร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยได้เตรียมรถบรรทุกน้ำจำนวน 18,000 ลิตร พร้อมบุคลากรเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุ สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 เพื่อทางกรมจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป