CIMBT ประกาศแต่งตั้ง “ณัฐณี เกษมรัฐกุล” เป็นผู้อำนวยการอาวุโส สื่อสารองค์กร

CIMBT ประกาศแต่งตั้ง “ณัฐณี เกษมรัฐกุล” เป็นผู้อำนวยการอาวุโส สื่อสารองค์กร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแต่งตั้ง คุณณัฐณี เกษมรัฐกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส สื่อสารองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คุณณัฐณี มีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายสายธุรกิจ ทั้งด้านสินค้าอุปโภคบริโภค การธนาคาร และธุรกิจประกันมากว่า 19 ปี ซึ่งมีความชำนาญในด้านสื่อสารองค์กร การสื่อสารภายในองค์กร การประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมถึงกิจการสาธารณะ โดยเคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำหลากหลายแห่ง ได้แก่ มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล, เอไอเอ , ธนาคาร เอชเอสบีซี และ ฟิลลิป มอร์ริส

คุณณัฐณี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ดัลลัส สหรัฐอเมริกา