คณะเกษตรฯ ม.ขอนแก่น ยกเครื่องห้องสมุด เพิ่มพื้นที่พักผ่อน-สังสรรค์ สร้างแรงจูงใจ น.ศ.ใช้บริการ

นายมนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงห้องสมุด ในวาระฉลองครบรอบ 50 ปี มข.เมื่อปี 2557 และต่อเนื่องมาถึง ปี 2558 ว่า การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้เน้นการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียน และการทำวิจัยตามแนวคิด A space for living, learning, relaxing, and loving อีกทั้ง เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด จึงริเริ่มแนวทางในการปรับปรุงห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อตอบสนองการทำงานของผู้ใช้บริการมากขึ้น

โดยการเพิ่มพื้นที่อ่านหนังสือ และพื้นที่พักผ่อน หรือพบปะสังสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิด และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ โดยห้องสมุด Ag’s Library มีห้องสัมมนา หรือห้องประชุมกลุ่มย่อยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น smart tv, home theater, flipped chart, LCD ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่ม หรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย หรือดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ flipped chart, PBL, RBL, social classroom นอกจากนี้ ยังมีบริการ e-book, e-journal ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศ และใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างสูงสุดเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

น.ส.คัมภีรพรรณ โนนทะคำจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข.กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนห้องสมุดจากอดีตที่มีแต่หนังสือ และโต๊ะเก้าอี้ ให้มีรูปแบบที่สดใส ทันสมัย มีความยืดหยุ่นในการใช้บริการมากขึ้น ทำให้นักศึกษานิยมมาใช้บริการ นอกจากนี้ การตกแต่ง บรรยากาศที่สวยงามโปร่งสบาย ยังสามารถสร้างความผ่อนคลายในการอ่าน และทบทวนความรู้ได้เป็นอย่างดี

“ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นห้องสมุด แต่กลับไม่มีหนังสือจำนวนมาก สามารถนำเครื่องดื่ม หรือขนมเข้ามารับประทานได้ ขณะเดียวกันนักศึกษาต้องมีวินัยในการรักษาความสะอาด เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมร่วมกัน บรรยากาศที่คุยกับเพื่อนๆ ได้ ก็ถือเป็นการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การมีความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนได้เป็นอย่างดี” น.ส.คัมภีรพรรณกล่าว