สสว.เผย 5 เดือนปล่อยเงินช่วยเอสเอ็มอี 251 ราย ปรับเกณฑ์กู้ง่ายขึ้น

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)กล่าวว่า ช่วง5เดือนของปีงบประมาณ(ตุลาคม2559-กุมภาพันธ์2560) สสว.ได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ระยะยาวปลอดดอกเบี้ยให้แก่เอสเอ็มอีจำนวน 251 ราย เป็นจำนวนเงิน 219.19 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละ 0.87 ล้านบาท จำแนกเป็นกองทุนพลิกฟื้นวงเงินรวม 1,000 ล้าน ปล่อยกู้แล้วจำนวน 174 ราย เป็นเงิน 153.54 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละ 0.88 ล้านบาท และกองทุนฟื้นฟูวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท จำนวน 77 ราย เป็นเงิน 65.65 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละ 0.85 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ สสว.จะพยายามเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือจากกองทุนทั้ง 2 ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะมีคำขอความช่วยเหลือทางการเงินจากเอสเอ็มอีเข้ามาเป็นจำนวนมาก

 

นางสาลินีกล่าวว่า นอกจากนี้ในการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบขยายกลุ่มเป้าหมายของเอสเอ็มอีที่สามารถยื่นขอกู้เงินเพื่อฟื้นฟูกิจการจากกองทุนวงเงิน 2,000 ล้านบาท ที่ สสว. ดูแลอยู่ จากเดิมที่เป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่ ค้างชำระ เป็นเอ็นพีแอล หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเวลาต้องปรับสัญญาชำระหนี้ให้ครอบคลุมเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางการเงิน  เนื่องจากยอดขายลดลงมาก หรือประสบปัญหาไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะปรับปรุงหรือขยายกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้กิจการสามารถฟื้นฟูได้อย่างยั่งยืน แต่ยังเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน พยายามชำระหนี้ตรงตามเวลาและไม่มียอดค้างชำระกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ด้วย เพราะที่ผ่านมาได้มีเอสเอ็มอี ในกลุ่มที่กล่าวมายื่นคำขอความช่วยเหลือจากศูนย์เอสเอ็มอี เรสคิว เซ็นเตอร์ ของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก