กฟน. เดินหน้าจัดอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพสู่การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2560

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2560) นางยศธร ชินรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประจำปี 2559 พร้อมทั้งเปิดการอบรมและทดสอบฯ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 เพื่อประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่ในการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรมทดสอบและสัมภาษณ์ เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ ในครั้งนี้ขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน “กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ซึ่ง กฟน.
ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ทั้งนี้ การอบรมและทดสอบฯ ประจำปี 2560 จะจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ อบรมภาคทฤษฎี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กฟน. วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ อบรมภาคปฏิบัติและทดสอบภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)) และรุ่นที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน