พะเยาเดินหน้าด่านถาวรไทย-ลาว หนุนเศรษฐกิจภาคเหนือ

นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.พะเยา เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ.พย.) ครั้งที่ 5/2560 เพื่อติดตามการเร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจใน จ.พะเยา โดยการประชุมได้เน้นข้อตกลงในการเปิดด่านชายแดนถาวรไทย-ลาว ฝั่งไทยที่บ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง ฝั่งลาวที่บ้านปางมอญเขต เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว โดยพรมแดนจุดผ่อนปรนไทย-ลาวแห่งนี้ ผู้นำระหว่างประเทศไทย-ลาว ได้เปิดให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ค้าขายร่วมกันในรูปแบบตลาดนัดไทย-ลาวทุกเดือน ของวันที่ 30 และ 10 เริ่มค้าขายเมื่อปี 2527
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกระดับด่านพรมแดนชั่วคราวไทย-ลาว ให้เป็นด่านชายแดนถาวรอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี 2555 พร้อมมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท และเป็นงบจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ก่อสร้างอาคารชั่วคราวระบบน็อกดาวน์ เพื่อรองรับการเปิดด่านถาวร โดยการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2560 ล่าสุดทางโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูซาง ใช้พื้นที่ 28 ไร่ ก่อสร้างอาคารด่านถาวร และทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติตามหลักการ ในการกันพื้นที่สาธารณะประโยชน์ออกจากป่าอนุรักษ์ด้วย