คปค.ขอบคุณ ‘ปลัดแรงงาน’ ดันสิทธิทันตกรรมผู้ประกันตน พร้อมขอเพิ่มสิทธิทำ ‘ฟันเทียม’

เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงแรงงาน  นายมนัส  โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) พร้อมด้วยเครือข่ายขับเคลื่อนสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมในระบบประกันสังคม เครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุข และกลุ่มคนรักสุขภาพ เดินทางมาเพื่อขอบคุณ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ที่ผลักดันให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิทันตกรรมเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติม

นายมนัส กล่าวว่า หลังจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เพิ่มสิทธิการตรวจสุขภาพทางทันตกรรมให้แก่ผู้ประกันตน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 นั้น ทางเครือข่ายฯ เห็นว่า ควรมีการเพิ่มเติมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นอกเหนือจากตรวจสุขภาพฟรี รวมทั้งควรมีการเพิ่มการตรวจช่องปากประจำปี การทำระบบจ่ายตรงให้ครอบคลุมกรณีรักษาฟันเทียมด้วย และจัดรถโมบายเข้าตรวจถึงสถานประกอบการ นอกเหนือจากการให้สิทธิค่าบริการทันตกรรม 900 บาทต่อปี อีกทั้ง อยากให้ สปส.ขยายเวลาปิดระบบการใช้สิทธิทันตกรรมจาก 20.00 น. เป็น 24.00น. กล่าวคือ ทำให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้นานขึ้น และคลินิกเองก็สามารถส่งข้อมูลตั้งเบิกเงินได้นานขึ้นด้วย  รวมทั้งให้สิทธิการตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ แก่ผู้ประกันตนหญิงด้วย นอกจากนั้นอยากให้ สปส. จัดทำมาตรฐานราคากลางในการทำทันตกรรม พร้อมติดประกาศไว้ตามสถานบริการทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถรับทราบราคาที่เป็นมาตรฐานอย่างแท้จริง และจะได้มีความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่าย หากมีค่าบริการเพิ่มเติม

ด้าน ทพ.วีระ อิสระ ผู้ประสานงานเครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุข กล่าวว่า  ขณะนี้ผู้ประกันตนมีจำนวนกว่า 11 ล้านคน ซึ่งการรักษาทางทันตกรรมอยู่ในกรอบวงเงิน 900 บาทต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นจากในอดีต 600ต่อปี แต่ในอนาคตอยากให้ สปส.พิจารณาให้ผู้ประกันตนสามารถได้รับการรักษาทันตกรรมตามความเหมาะสม เช่นเดียวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง ที่แพทย์จะรักษาตามความจำเป็น ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดี เช่น หากผู้ประกันตนหากมีฟันผุ 10 ซี่ หากให้งบเพียง 900 บาทอาจทำให้ไม่เพียงพอ แต่หากให้แพทย์รักษาตามความจำเป็นตามหรือสาเหตุจะเป็นเรื่องที่ดีมาก

ม.ล.ปุณฑริก  กล่าวว่า  จะนำข้อเสนอเข้าเรื่องหารือในบอร์ดสปส.พิจารณาเพิ่มเติมต่อไป พร้อมยืนยันว่า สปส.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่จะทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ที่มา มติชนออนไลน์