ภาคอุตสาหกรรม มุ่งใช้ Soft Power จุดกระแสเชื่อมั่น สินค้าสิ่งทอไทย

ภาคอุตสาหกรรม มุ่งใช้ Soft Power จุดกระแสเชื่อมั่น สินค้าสิ่งทอไทย

คุณใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ด้วยปัจจัยจากเศรษฐกิจโลก ที่มีความผันผวน ทั้งจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจนต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง หรือเรื่องต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไปทั่วโลก ดังนั้น ในปี 2566 อาจเป็นปีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตย่อมเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรม ที่มีการปรับตัวพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ซึ่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ปรับตัวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่วิถีใหม่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับภาคธุรกิจสิ่งทอให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้น ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมโต โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน” และหนึ่งในนั้นคือ โตไว (Speed) มุ่งช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

คุณใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ขวา) เยี่ยมผู้ประกอบการสิ่งทอไทย

ด้วยการสร้างมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนำความคิดสร้างสรรค์มาดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านกิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) เพื่อเร่งยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยทั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

และเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย” หรือ Thailand Textiles Tag รวมถึงการทดสอบตลาด และจัดแสดงผลงานอันจะเป็นการสร้างโอกาสเพื่อให้แข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

ในงาน DIPROM ยกขบวนจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย” ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคมนี้ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าธนิยะ พลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) เพื่อแสดงศักยภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยที่ผ่านการรับรองฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยในพื้นที่สีลม ซึ่งถือเป็นย่านการค้าและเศรษฐกิจใจกลางเมือง เต็มไปด้วยกลุ่มคนทำงานและกลุ่มนักท่องเที่ยว นักช้อปทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีกำลังซื้อ

ชื่นชม

โดยจัดให้มีกิจกรรม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมกว่า 20 บูธ จากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองฉลากคุณภาพฯ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น หน้ากากผ้า ผ้าพันคอ กระเป๋า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ อาทิ ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ช่วงนาทีทอง พบกับโปรโมชันสินค้าคุณภาพดี ราคาพิเศษ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน  และสร้างการรับรู้ สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานดังกล่าว พร้อมสร้างฐานลูกค้าใหม่ต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ ได้ในอนาคต

ขณะเดียวกัน กิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) ในปี 2566 นี้ ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง วัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

และพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยยึดตามหลักสากล เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอไทยเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ ยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและตระหนักถึงการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าคุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย ลดการนําเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มจากต่างประเทศ

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตสิ่งทอภายในประเทศ อันจะเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย    ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย กระบวนการขอรับรอง Thailand Textiles Tag การให้องค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์

สิ่งทอไทย

รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าสิ่งทอทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ โดยมีผู้ประกอบการ ยื่นขอความประสงค์และเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย จำนวน 91 ราย และมีผู้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จำนวน 25 ราย 44 ผลิตภัณฑ์

ขณะเดียวกัน ยังได้พัฒนาระบบ Digital Platform ผ่าน www.thailandtextilestag.com อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ยื่นขอคำรับรองฉลากฯ และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยจนได้รับการรับรองฉลาก Thailand Textiles Tag จำนวน 129 กิจการ 237 ผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ากว่า 180 ล้านบาท

ฝีมือดี

นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังมุ่งที่จะใช้ Soft Power จุดกระแสความเชื่อมั่นสินค้าสิ่งทอไทยและเร่งยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยให้สามารถเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพก้าวสู่สากลมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6883 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thailandtextilestag.com และ Facebook Fan Page : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย