ยกระดับ SMEs เติบโตในตลาดสากล กระตุ้นมูลค่าเศรษฐกิจ 3 พันล้าน

ยกระดับ SMEs เติบโตในตลาดสากล กระตุ้นมูลค่าเศรษฐกิจ 3 พันล้าน

คุณใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

ประกอบกับนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 4 มิติ ของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ครบทุกด้าน โดยเน้นการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมให้คู่กับชุมชนและก้าวทันในทุกๆ บริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมในภาคต่างๆ ให้ก้าวทันสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) จึงขานรับนโยบายดังกล่าวในการเดินหน้าส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกๆ มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ พร้อมยกระดับศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับในระดับตลาดสากล ผ่านนโยบาย “ดีพร้อมโต” ประกอบด้วย 4 กลไก คือ “โตได้” “โตไว” “โตไกล” และ “โตให้ยั่งยืน” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่เข้มข้น

โดยเฉพาะในส่วนของ “โตไว” โดย ดีพร้อม ได้เร่งดำเนินงานด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ด้วยการสร้างมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเติมความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจให้เติบโตคู่กับชุมชนไปแบบก้าวกระโดด

ดีพร้อม

สำหรับในปี 2566 ดีพร้อม เดินหน้าดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้ดีพร้อม หรือ คพอ.ดีพร้อม ด้วยการมุ่งเน้นยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบกิจกรรมฝึกอบรมด้วยหลักสูตรเนื้อหาที่เข้มข้นครบวงจร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ มาเป็นผู้ให้ความรู้ครอบคลุมในทุกๆ มิติ อาทิ การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การเงิน การพัฒนาองค์ความรู้ในมิติต่างๆ สำหรับผู้บริหารองค์กร

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม อันสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจได้ ตลอดจนมีความพร้อมที่จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยคาดว่าในปี 2566 จะพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้ดีพร้อมจำนวน 13 รุ่น ซึ่งล่าสุดในปีนี้ดำเนินการแล้ว 11 รุ่น หรือประมาณกว่า 300 ราย และจะสามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 3,000 ล้านบาท

คุณใบน้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า คพอ.ดีพร้อม นอกจากจะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยการฝึกอบรมแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญของ คพอ.ดีพร้อม คือ การที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มโครงการ ล้วนมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน เกิดเป็นอีกหนึ่งสังคมที่ทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน มีสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความจริงใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งเรื่องส่วนตัวและธุรกิจ

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีพร้อม ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้ดีพร้อมทั่วประเทศแล้วกว่า 12,500 ราย และสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ภาคอุตสาหกรรมแล้วกว่า 125,000 ล้านบาท เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงที่สามารถยกระดับผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง” คุณใบน้อย กล่าวทิ้งท้าย